Lagar, förordningar 1948-

 Lagar, förordningar, Riksbanksföreskrifter, förarbeten 1948-

   

   (Skapad 2002-03-24 senast uppdaterad 2024-04-22)

 

HAR  DU KUNSKAPER OM ANDRA FÖRORDNINGAR ETC ÄN DE SOM LISTAS NEDAN FÅR DU GÄRNA INFORMERA MIG!


Nedan försöker jag samla de lagar mm som berör mynt, sedlar mm. Då det redan finns två bra förteckningar;

1375-1875 (NM III av Stiernstedt) och

1876-1947 (NNÅ 1948 av Nathorst-Böös)

nöjer jag mig med tiden efter 1947:


Jag har valt att dela upp den i förteckningen i tre delar.


Del 1.Lagar och förordningar.


Del 2. Riksbankens föreskrifter. Riksdagen har genom lag 1988:1385 bemyndigat Riksbanken att besluta om utgivningen av svenska mynt och sedlar. Riksbankens föreskrifterna finns dels som SFS dels som RBFS. 


Del 3. Förarbeteten, utredningar mm. som har numismatisk anknytning.

Del 1 - Lagar och förordningar (med SFS nummer)


1952:623 Kungörelse angående prägling av jubileumsmynt å fem kronor (GVIA 70 år)

1952:629 Kungörelse angående ny prägel och inskrift å skiljemynten

1958:582  Kungörelse om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor (Gustaf VI Adolf)

1959:123 Kungörelse angående prägling av jubileumsmynt å fem kronor (Svenska folkets lagbundna frihet 6 juni 1809-1959)

1962:216  Kungörelse angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (GVIA 80 år)

1962:287 Kungörelse (om10 öre?)

1962:700 Brottsbalken 14 kap 6, 9, 10 §§ om penningförfalskning

1964:18 Kungörelse om betalningsväsendet under krigsförhållande

1965:470 Kungörelse om jubileumsmynt till 100 års minnet av tvåkammarriksdagens tillkomst 1866

1965:510 Kungörelse om nya sedlar på etthundra kronor (Gustav II Adolf

1965:68 Kungörelse om nya sedlar på femtio och tio kronor (Gustaf VI Adolf och Gustaf III)

1966:2 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor (Gustav Vasa)

1968:15 Kungörelse  om förbud mot nedsmältning av skiljemynt

1968:125 Kungörelse (om ändring i lagen 1873 om rikets mynt?)

1968:126  Kungörelse med vissa bestämmelser om skiljemynt

1968:128 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor (Riksbankens 300 års-jubileum)

1970:1028 Lag om rikets mynt

1970:1029 Lag om avrundning av vissa öresbelopp

1971:744 Kungörelse om sedlar på ettusen kronor med viss ändring av papprets utseende

1972:421 Kungörelse om prägling av jubileumsmynt på tio kronor (GVIA 90 år)

1974:1062 Kungörelse om uppläggande av inskrivningsregister, 8§ om omräkning av äldre belopp

1975:170 (???)

1975:827 Förordning om minnesmynt på femtio kronor (Nya grundlagen)

1976:414 Förordning om minnesmynt på femtio kronor (Kungliga bröllopet)

1976:758 Förordning om nya sedlar om ettusen kronor (Carl XIV Johan)

1980:133 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Successionsrätt)

1981:403 Förordning om handel med begagnade varor ( inkl. Mynt !)

1982:1161 Lag om vissa äldre sedlar. (På 1, 5, 10, 50, 100, 1000 och 10000 dock ej 5 kronor (1966:2, 10 , 50 kr (1965:68),10 kr (1968:128), 100 kr (1965:510) , 500 kr (1985:2) och 1000 kronor (1976:758) upphör vara giltiga betalningmedel, 31/12 1998

1983:138 Förordning om minnesmynt på ett hundra kronor (CXVIG kung i 10 år)

1983:408 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Riksdagen)

1984: 95 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (FN´s fredskonferens)

1984:331 Lag om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt 

1985:161 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Världsungdomsåret)

1985:705 örordning om minnesmynt på etthundra kronor (Europeiska Musikåret)

1985:706 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor(Det internationella skogsåret)

1986:90 Lag om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt

1987:240 Lag om minnesmynt på ett tusen och etthundra kronor(Nya Sverige Delaware)

1988:950 Lag om Kulturminnen m.m. (Bl.a. om fornfynd och metallsökare)

1988:1385 Lag om Sveriges riksbank (i 5-8§§ ger riksdagen Riksbanken ensamrätt till mynt- och sedelutgivning med stöd av 9 kap 13§ i Regeringsformen)

1988:1515 Lag om äldre sedlar på tiotusen kronor (enligt(1958:582) upphör vara giltigt betalningsmedel 31/12 1991

1991:1190 Lag om 10 öresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

1996:168 Lag om vissa äldre sedlar. (5kr (1966:2), 10 kr (1965:68)(1968:128), 50 kr (1965:68), 100 kr (1965:510), 500kr (1985:2), 1000 kr (1976:758) upphör vara giltiga betalningsmedel 31/12 1998)

1997:1172 Förordning med instruktion för staten historiska museer (inkl. Kungliga Myntkabinettet). Upphävd genom 2007:1180

1998:1416 Lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedla

2002:149 Om utgivning av elektroniska pengar

2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (20,100,500kr)

2004:1309 Lag om ändring i lagen (2004:863) om äldre femtioöres upphörande som lagligt betalningsmedel

2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer, upphävd 1

2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

2009:283 Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagligt betalningsmedel

2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagligt betalningsmedel

2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer

2018:1170 Upphävande av Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor

2018:1171 Upphävande av Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor

2018:1172 Upphävande av Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

2018:1173 Upphävande av Förordning (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor 

2021:336 Upphävande av lagen (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor (pdf)

2021:337 Upphävande av kungörelsen (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor (pdf)

2021:338 Upphävande av kungörelsen (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor (pdf)

2021:339 Upphävande av kungörelsen (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor (pdf)

2021:340 Upphävande av kungörelsen (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:341 Upphävande av kungörelsen (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:342 Upphävande av kungörelsen (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:343 Upphävande av kungörelsen (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 (pdf)

2021:344 Upphävande av kungörelsen (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor (pdf)

2021:345 Upphävande av förordningen (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor (pdf)

2021:346 Upphävande av förordningen (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor (pdf)

2021:347 Upphävande av förordningen (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor (pdf)

2021:348 Upphävande av förordningen (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor (pdf)

2021:349 Upphävande av förordningen (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:350 Upphävande av förordningen (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:351 Upphävande av förordningen (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:352 Upphävande av förordningen (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:353 Upphävande av förordningen (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)Del 2 - Riksbankens föreskrifter (RBFS) eller (SFS)


1985:2 Riksbankens kungörelse om nya sedlar på femhundra kronor (den blå typen)

1987:3 Riksbankens kungörelse (1987:3) om utgivandet av sedlar på etthundra kronor

1989:61 Om rikets mynt (Beskrivning av 10, 5, 1 kronor samt 50 öringar)

1989:62 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (VM i ishockey)

1989:716 Om utgivning av sedlar på femhundra kronor (Karl XI den röda typen)

1989:818 Om utgivning av sedlar på ettusen kronor, (Gustav Vasa)

1990:51 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Regalskeppet Vasa)

1991:1499 Om utgivning av sedlar på tjugo kronor (stora Selman)

1992:287 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Gustav III)

1992:942 Om myntens sammansättning, vikt och storlek, bl.a. den nya 50 öringen

1993:1103 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Drottning Silvia 50 år)

1993:386 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG kung i 20 år)

1994:1333 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Svenska Mynt 995-1995)

1995:1096 Om mynt på fem kronor m.a.a. FN:s 50-årsjubileum

1995:1552 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG 50 år)

1996:66 Om utgivning av sedlar på femtio kronor (Jenny Lind)

1997:156 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Kalmarunionen 1397)

1997:671 Om utgivning av sedlar på tjugo kronor (Selma Lagerlöf, liten sedel)

1998:188 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG 25 år som regent)

1999:797 Om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor (Milleniumskifte)

1999:798 Om mynt på en krona med anledning av  milleniumskiftet

2001:216 Om utgivande av nya en och tiokronors mynt

2001:504 Om ett minnesmynt om tvåhundra kronor m.a.a. kungaparets silverbröllop

2001:713 Om sedlar på etthundra kronor (nya hundrakronorssedeln)

2001:714 Om sedlar på femhundra kronor (nya femhundrakronorssedeln)

2001:746 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Nobelpriset 100 år

2002:286 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Stockholm 750 år

2002:750 Om minnesmynt om femtio kronor, Astrid Lindgren 1907-2002

2003:191 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Heliga Birgitta 700 år

2003:452 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, CXVIG 30 år som regent

2004:724 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Stockholms slott 250 år

2005:174 Om minnessedel om 100 kronor, Tumba bruk 250 år

2005:270 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Unionsupplösningen 1905

2005:639 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Dag Hammarsköld

2005:647 Om minnesmynt om 50 kronor, det svenska frimärket 150 år

RBFS 2006:30 Om sedlar på ett tusen kronor

RBFS 2006:31 Om sedlar på femtio kronor

RBFS 2006:1089 Om minnesmynt om tvåhundra och tvåtusenkronor, Järnvägen 150 år

RBFS 2007:138 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Linné 300 år

2007:1471 Präglingsort ersätts med utgivningsort E- Eskilstuna ersätts med S- Stockholm

2007:1471r Rättelseblad: Präglingsort ersätts med utgivningsort E- Eskilstuna ersätts med S- Stockholm

2007:1472 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Selma Lagerlöf 15 år

2008:860 Om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

RBFS 2009:1 Om inlösen av sedlar och mynt *

2010:90 Om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor, kungligt bröllop

RBFS 2013:160 om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef *

2014:84 om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor

2014:85 om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor (pdf)

RBFS 2015:1 om inlösen av sedlar och mynt

RBFS 2017:1 om inlösen av sedlar och mynt

RBFS 2020:1 om inlösen av sedlar och mynt


Del 3 - Förarbeten mm.


Statens offentliga utedningar mm

SOU 1966:4 En ny myntserie

Kungl. Maj.ts proposition nr 24 år 1968 om övergång till kopparnickel i enkronor

Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970 med förslag till lag om rikets mynt

SOU 1969:17 Nya mynt

SOU 2021:74 Betänkande av Kommittén om det offentliga belöningssystemet (pdf)

SOU 2021:74 Bilaga till Betänkande av Kommittén om det offentliga belöningssystemet (pdf)

SOU 2021:74 Bilaga med illustrationer av svenska ordenstecken (pdf)

SOU 2023:16 Staten och betalningar del 1 (pdf)

SOU 2023:16 Staten och betalningar del 2 (pdf)


Mynt och sedelbytet 2015-2017

2008-03-26 Projektbeskrivning (pdf)

2008-06-05 Projektplan för översyn av sedel- och myntserien (pdf)

2008-09-30 Kontantanvändningen i Sverige - Delprojekt 1 i översynen av sedel- och myntserien (pdf)

2008-10-29 Behovsprövning av 50 öresmyntet - Delprojektet 2 i översynen av sedel- och myntserien (pdf)

2010-03-23 Valörer och fördelning av sedlar och mynt - förslag till översyn av sedel- och myntserien - Delrapport 3 (pdf)

2010-03-23 Beslutsunderlag: Förnyelse av sedel- och myntserien (pdf)

2010-03-23 Framställning till Riksdagen om lag om ändring i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank (pdf)

2011-04-06 Material, format och färger (pdf)

2011-04-06 Tema och motiv (pdf)

2012-04-24 Formgivningstävling om Sveriges nya sedlar - jurybeslut (pdf)

2012-04-24 Konstnärlig utgångspunkt för den nya sedelserien (pdf)

2012-05-29 Tidplan för den nya sedel- och myntserien (pdf)

2012-09-24 Konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien (pdf)

2013-03-25 Upphovsrättsliga frågor i den nya sedelserien (pdf)

2016-02-26 Miljökonsekvenser av myntbytet 2016 (pdf)

2018-05-17 Kommunikationsinsatser under sedel- och myntbytet (pdf)

2018-05-17 Utvärdering av sedel- och myntutbytet (pdf)


E-kronan

2017-09 E-krona projektet, delrapport 1 (pdf)

2018-10 E-krona projektet, delrapport 2 (pdf)

2021-04 E-kronapiloten, etapp 1 (pdf)

2022-04 E-kronapiloten, etapp 2 (pdf)

2023-04 E-kronapiloten, etapp 3 (pdf)

2024-03 E-kronapiloten,etapp 4 (pdf)

Lite blandat äldre material

Lag (1873:31) om Rikets mynt (pdf)


Till vissa författningar har jag lagt in länkar. Söker du efter författningen i fulltext där länk saknas, gör en internetsökning på nummer, exvis SFS 1958:582.
 Copyright © ingemars.se 1998-2024