1875 Swensk No 87.
  Författnings-Samling  

(Uppläses från predikstolen)

Kongl.Maj:ts nådiga kungörelse,
angående indragning af äldre kopparskiljemyntet;
Giwen Stockhols Slott den 5 November 1875

- - - - - - - - - -

Wi OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung, göre weterligt, sedan ej mindre Riksdagen i skrifwelse den 11 Maj innewarande år, än äfwen Öfwer-Direktören för Wåre Mynt- och Kontrollwerk hos D? gjort underdåniga framställningar om widtagande af åtgärder för indragning af kopparmynt af äldre prägel, Wi efter Wårt och Rikets Stats-Kontors hörande funnit i nåder förordna som följer:

§1.

Kopparmynt, prägladt efter myntordning äldre än 1855 års myntordning, skall med utgången af Maj månad 1876 upphöra att wara lagligt betalningsmedel man och man emellan, men skall intill den 1 September mottagas i kronouppbörden samt i Post-, Tull-, och Telegrafwerkens, i Statens jernwägstrafiks och i all öfriga kronans kassor. Mynt af ifrågawarande slag, som till dessa kasor inflyter, får ej i rörelsen utsläppas.

§2

En hwar skall vwara berättigad att tills widare i Riksbankens hufwudkontor och afdelningskontor samt intill den 1 September i länens ränterier få kopparmynt, prägladt efter myntordning äldre än 1855 års myntordning, till hwilket belopp som helst inwexlat mot gångbart mynt.

§3

Då mynt af ifrågavarande slag i uppbörd eller i kronans kassor aflemnas eller i ränteri eller wid särskilt anordnadt wexlingsställe wexlas, skall wid beräknandet af wärde följas den wid denna kungörelse fogade tabell, samt i öfrigt iaktaggas, att sammanlagda prägelwärdet af de mynt, som aflemnas eller wexlas lägges till grund för beräkningen, äfwensom, hwad skiljemynt. prägladt före utfärdandet av nådiga Förordningen den 4 November 1802, och riksgäldskontorets poletter, att

ett mynt å 2 öre S. M. anses motswara 1 skilling banco
" " " 1 " " " " " " 1/2 " "
  1 öre K. M. " " " 1/6 " "
en polett å 1/2 Skilling riksgälds " " " 1/3 " "
" " " 1/4 " " " " " 1/6 " "

§4

Kopparmynt hwilket befinnes stympade eller så nött eller wanställt, att ej med lätthet kan urskiljas hwad slags mynt det är, får icke i uppbörd eller i kronans kassor eller till invexling mottagas.

Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsamlingen att efterrätta. Till yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräftat låtit. Stockholms Slott den 5 November 1875.

OSCAR.
(L. S.)

Hans Forsell.

- - - - - - - -

Tabell för det äldre bancomyntens förwandling till kronmynt

0 sk. 1 rst. = 0 öre   0 sk. 7 rst. = 2öre   1 sk. 1 rst = 3 öre
0 sk. 2 rst. = 1 öre   0 sk. 8 rst. = 2 öre   1 sk. 2 rst = 4 öre
0 sk. 3 rst. = 1 öre   0 sk. 9 rst. = 2öre   o. s. v. till
0 sk. 4 rst. = 1 öre   0 sk.10rst. = 3 öre   47sk.10rst. = 1 kr 49 öre
0 sk. 5 rst. = 1 öre   0 sk.11rst. = 3 öre   47sk.11rst. = 1 kr 49 öre
0 sk. 6 rst. = 2 öre   1 sk. 0 rst. = 3öre   1 R:dr B:ko = 1 kr 50öre

- - - - - - - -

Kunglig Maj:ts nådiga Cirkulär
(
visas inte här)
______________________________________________
No 87, 1 ark, utgifwet den 20 November 1875.
__________________________________________________________
Stockholm, 1875. P.A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare

 << föregående sida