Kongl.Maj:tts
Rådige
Förordning:
Angående, Alla slags oomståmplade
Mynnteteckns Gångbarhet
Utan vidare omprägling
Giwen Stockholm i Rådkammaren den 18 Febr.
1724
Cum Gratia & Privilegio S:ae Maj:tis
------------------------------------------------------------
CEDERHOLM/ uti kongl.Boktryckeriet uplagt/
----------------------------------------------------
hos JOH.HENR.WERNER
Directuer öfver all Tryckerien i Riket


VI FRIEDRICH med Guds nåde/ Sweriges/ Sidtes och Wåndes konung ...Gidre witterligt/ at emedan alla ostämplade mynttetecken/ hwilka för detta funnat wara uti publicue cassorna och ?? och Cronan ej tillhört( eller i privatorum händer funnits/ böra nu mera/ til följe af wår derom utgångne Förordning daterat den 20 augusti förledit åhr/ wara uti Wåre och Cronans cassor emot quittencer inlefwererade: Och Vi/ i anledning af Riksens Ständers under då dånige föreställning/ nödigt pröfwe/ at de måge giöras gångbare; Altså mele Vi härmed och i kraft af detta hafwa förordnat/ samt allmänneligen påbudit/ Det alle sådane myntettecken skola/ utan åtskilnad och vidare omprägling/ hädanåt/ så wäl i handel och wandel som alla Crona-utlagor/ gå och gälla för ett öre kopparmynt stycket/ lika som de förra myntettecknen/ wilka blifwit ompräglade. Det alle/ som wederbör/ hafwe sig hörsantligen at efterrätta. Til yttermera wisso/ hafwa Vi detta med egen hand underskrifwit och och med wårt kongliga sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-kammaren den 18.Februarii 1724.

FRIEDRICH


<< föregående sida