Kongl.Maj:ts
Nådige
Förordning/
Angående
Nya koppar = runstyckens
Gångbarhet i handel och vandel för Ett öre kopparmynt stycke
--------------------------------
Giwen Stockholm den 4 maij 1719
------------------------------
Cum Gratia & Privilegio S:ae Maj:tis
CEDERHOLM/ hos John H Werner, kongl maj:ts; så och Upsala Acad. Typog. Åhr 1719


Wi ULRICA ELEONORA
Med guds nåde/ Sweriges/ Gidthes och Wendes Drottning/ Storfurstinna till Finland/ Hertiginna uti Skåne/ Estland/ Lifland/ Karelen/ Brehmen/ Stettin Pommern/ ?astuben och Wenden/ Fürstinna till Rügen/ Fru öfer Ingenmanland och Wismar/ Så och Pfalzgrefwinna wid Rhein i Beyern/ til Jülich/ Cleve och Bergen Hertiginna/ Lantdgrevinna och Arfprinsessa till Hessen/ Furstinna til Hirschfeldt/ Grefwinna til S?aken E?llenbogen/ Diets?/ Eigenheim?/ Ridda och Schaumburg/ ... Gidre witterligt/ det Wi til Wåre trogne undersåtares så mycket större beqwämlighet/ i nåder för godt funnit/ at låta slå ett slags mindre skiljemynt af koppar/ på hwars ena sida kommer at preglas Tre Kronor/ Med wårt namn ther omkring/ neml. V.E.R.S. och på andre sidan tvenne Dahl-pilar/ med en krona öfwe och wärdet/ nemligen ett öre kopparmynt/ på samma sätt som med kopparrunstycken tilförene warit waniligt: Warandes altherföre härigenom Wår nådige wilje och befalning/ att samme koppar runstycken uti handel och wandel skole gå och gälla för ett öre kopparmynt. Whilket alle som wederbör/ hafva sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwe wij detta med egen hands underskrift och wårt Kongl. Sigill bekräftat Gifwet Stockholm den 4. Maij 1719.
ULRICA ELEONORA


<< föregående sida