Kongl.Maj:ts
PLACAT/
Angående
De gamle Mynttecknens inwäxlande.
--------------------------------
Dat. LUND den 28 februarii År 1717
------------------------------
Cum Gratia & Privilegio S:ae Maj:tis
CEDERHOLM/ hos John H Werner, kongl maj:ts Boktr. Åhr 1719


Wi Karl
Med guds nåde/ Sweriges/ Göthes och Wåndes Konung/ Storfurste till Finland/ Hertig uti Skåne/ Estland/ Lifland/ Karelen/ Brehmen/ Werden/ Stettin/ Pommern/ Kasuben och Wenden/ Fürste till Rügen/ herre öfer Ingermanland och Wismar/ Så och Pfalzgreve wid Rhein i Beyern/ til Jülich/ Cleve och Bergen Hertig/ ... Gidre witterligt/ att såsom till äfwentyrs någre nschnartige torde taga sig det orådet/ och nachtat det swåre straff/ hvaemed Sweiges Lag/ och Wåre Staf´dagr belägga falska mynterae/ lifmål antingen sielfwe eftergiöra de Myttecken/ som til fölie af wårt nådige påbud/ gifwit Höllenstad i Norgie den 8 martii/ 1716. någon tijd warit bland Wåre trogne undersåtare går och gångse/ eller att
CAROLUS.


<< föregående sida